NCPPB – Open in Việt Nam – Chúng tôi đã mở chi nhánh tại Việt Nam